#
  • Sumitomo Rubber Thailand

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

個人情報保管の方針


1. บทนำและขอบเขต

  นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) ชี้แจงถึงวิธีการที่บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ” ) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ของบุคคลประเภทต่างๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และตัวแทนจำหน่าย (รวมถึง กรรมการบริษัทและบุคคลที่มาติดต่อ ) ผู้ใช้บริการต่างๆของบริษัทฯ และบุคคลใดๆ ที่ มาติดต่อกับบริษัทฯในระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019) (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามนโยบายนี้


  ในนโยบายนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา หรือที่เรียกว่าเจ้าของข้อมูล ("เจ้าของข้อมูล") ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิต


1. 序文及び範囲

  この個人情報保管の方針(以下、「方針」という)は、スミトモラバータイランド(以下、「当社」という)が当社との事業を実施するうちに顧客、サプライヤー、下請け業者、代理店(当社の取締役および担当者を含む)存在を識別することができるように、 各種類の人物に関する個人情報の処理についての方法(下記の通り)を説明します。

  当社は本方針に基づいて、2019年度個人情報保護法(以下、「個人情報保護法」という)に従って個人情報の保護に対しての重要性を認識しながら、それを適切に利用されるよう努めています。

  本方針に記載された「個人情報」は、個人情報の自然人又は所有者(以下、「個人情報の所有者」という)に関連するあらゆる情報で本人を直接的又は間接的に識別することが出来るのを意味します。ただし、死亡者の情報は含まれません。2. การได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง หรือจากแหล่งอื่น ๆ ต่อไปนี้:
  (ก) เจ้าของข้อมูลให้ข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่งมาในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของบริษัทฯ (แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีใหม่ แบบฟอร์มการลงทะเบียนซัพพลายเออร์ แบบฟอร์มการรับประกันผลิตภัณฑ์ ฯลฯ )
  (ข) ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้ในการตอบแบบสอบถามหรือแบบสำรวจ หรือการสนทนากับบริษัทฯทางโทรศัพท์ อีเมล และ / หรือการติดต่ออื่น ๆ และ / หรือ
  (ค) ข้อมูลจากงานจัดแสดง( Event) การตลาดต่างๆ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บริษัทฯในนามของบุคคลอื่น เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลที่จะต้องยืนยันว่าพวกเขาเหล่านั้นยินยอมให้ใช้ข้อมูลหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาตาม หนังสือยินยอมนี้ และเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะรับหนังสือแจ้งเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของพวกเขา


2. 個人情報源の取得

当社は所有者から直接的に個人情報又は下記に該当した情報源を取得する恐れがあります。
  (A)個人情報の所有者が当社の登録記録書として(新規口座開設依頼書、サプライヤー登録記録書、製品保証書等)のように直接的に情報を提供します。
  (B)個人情報の所有者がアンケート又は調査用紙、もしくは当社との電話、電子メール及び/又はその他方法を通じて情報を提供します。及び・又は
  (C)さまざまなマーケティングイベントからの情報 個人情報の所有者は他人に代わって情報を提供する場合、本人が同意書に基づいて個人情報の使用又は譲渡に同意して確認すること責任を負います。そして、個人情報の所有者は他人に代わって関係情報及び個人情報保護の方針を取得する権利があります。3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

  บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเท่านั้น และภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เมื่อได้รับข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯสามารถจัดเก็บ ได้แก่

ลำดับ ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
(1) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และตัวแทนจำหน่ายของบริษัท (รวมถึง กรรมการบริษัทฯ และ ผู้ที่มาติดต่อ) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท เลขบัตรประชาชน เลขบัญชีธนาคาร หนังสือเดินทาง ฯลฯ
(2) ผู้ใช้ปลายทาง (ผู้ซื้อ) ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล การซักถามข้อมูล
(3) บุคคลอื่นๆ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ


3. 収集、使用、開示された個人情報

  当社は事業活動を行うために必要な場合に限って、それを取得する際に記載された目的範囲内で個人情報を収集、使用、開示することができます。そして、当社が収集できる個人情報は下記に該当します。

個人情報の所有者の種類 収集された個人情報
(1) 当社の顧客、サプライヤー、請負業者及び代理店(取締役及び訪問者を含む) 名前、住所、電話番号、メールアドレス、役職、会社名、IDカード番号 銀行の口座番号 パスポート等
(2) エンドユーザー(購入者) 名前、電話番号、メールアドレス、問い合わせ情報
(3) 他者 名前、電話番号、メールアドレス等4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลประเภทต่อไปนี้ จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

ลำดับ ประเภทของเจ้าของข้อมูล วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
(1) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
(รวมถึง กรรมการบริษัท และ ผู้ที่มาติดต่อ)
(ก) การติดต่อ
(ข) การลงทะเบียนซัพพลายเออร์ ใบเสนอราคา การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง
(ค) รายการทางบัญชี
(ง) การจัดเก็บ การบรรจุ และการจัดส่งี
(จ) การตอบข้อซักถาม และข้อเรียกร้องี
(ฉ) กิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมการวิจัยี
(ช) การจัดการผู้เยี่ยมชมี
(ซ) การทำงานร่วมกันและสัญญา
(ฌ) สัญญาและการดำเนินคดีี
(ญ) การตรวจสอบวิดีโอี
(2) ผู้ใช้ปลายทาง (ผู้ซื้อ) (ก) การตอบข้อซักถาม และข้อเรียกร้อง
(ฉ) การรับประกันผลิตภัณฑ์
(3) บุคคลอื่นๆ (ก) เพื่อติดต่อ และตอบบุคคลดังกล่าว
(ข) เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติ


4. 個人情報処理の目的

  下記の種類に該当された個人情報は次の目的の通りに収集、使用、開始されます。

個人情報の所有者の種類 情報処理の目的
(1) 当社の顧客、サプライヤー、請負業者及び代理店
(取締役及び訪問者を含む)
(A) 問い合わせ
(B)サプライヤーの登録、見積書、見積、購入・調達
(C) 勘定科目
(D) 保管、梱包、および出荷
(E) 回答及び要求
(F) マーケティング活動、 研究活動
(G) 訪問者の管理
(H) コラボレーションとコミットメント
(I) 契約および訴訟
(J) ビデオレビュー
(2) ผู้ใช้ปลายทาง (ผู้ซื้อ) (A) 問い合わせ及び要求
(B) 製品保証
(3) บุคคลอื่นๆ (A) 本人の連絡及び回答
(B) 通常通りに事業活動を行うこと5. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมาย

  ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกนำมาเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์ตาม พรบ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ ซึ่งบริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อเป็นกรณีดังนี้
   (ก) การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่จะไปลบล้างสิทธิและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล
  (ข) การปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่การทำสัญญา
  (ค) การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดไว้กับบริษัทฯ
  (ง) การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  (จ) การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือในการใช้อำนาจอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ
  (ฉ) การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารข้อมูลประวัติ เอกสารสำคัญ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติ ซึ่งมีมาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล และ / หรือ
  (ช) การประมวลผลโดยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อนหรือในเวลาที่จัดเก็บข้อมูล บริษัทฯจะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่จะต้อง จัดเก็บเพื่อการประมวลผล สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม ผลที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูลในบริบทของการตัดสินใจและการจัดทำข้อมูลประวัติของแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ และการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม

  ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็น ข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมาก เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ และข้อมูลใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อนนี้ เป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้ เว้นแต่บริษัทฯได้รับความยินยอมแล้ว หรือในกรณีที่บริษัทฯได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนล่วงหน้าก่อนแล้ว


5. 法律に基づく個人情報の収集、使用及び開示

2019年度個人情報保護法の目的に基づいて所有者の個人情報を収集、使用、開示します。そして、次の場合に該当する場合、当社が個人情報を収集します。
(A)法律上の利益のために、必要性に応じて、情報の収集、使用、開示を実施しますが、個人情報の所有者の基本的な権利及び自由を破壊するのは、例外とします。
(B)個人情報の所有者が契約書の当事者であり、契約を履行するか、契約を締結する前に 個人情報の所有者からの要求に応じて続行します。
(C)当社との確立された法的義務の遵守
(D)人間の生命、身体または健康への危害を防止または抑制します。
(E)公益のために勤務します。或いは、当社からの権限を正式に委任します。
(F)個人情報の所有者の権利及び自由を保護するための適当な措置を講じることで調査 又は統計の目的に基づいて文書化、重要文書を作成することができます。
(G)個人情報の所有者が情報を保管中又は保管前に同意を得ることでそれを処理します。 当社が本人から情報種類の収集、同意撤回の権利、自動的に各人の情報作成及び個人情報の所有者に影響を与えられる潜在的な結果及び第三国への情報譲渡等に関わる基本的な目的を通知します。

  その本人の個人情報は極秘情報 (Sensitive Data) となっている場合、個人情報保管の方針に関わって人種、民族、政治的意見、宗教的又は哲学的意見、性行為、犯罪歴、健康情報、障害、労働組合情報、遺伝情報、生体認証情報、同様な情報等のような個人情報の所有者に影響を与えられる可能性があるのは当社が同意を得なければなりません。それとも、当社が事前に個人情報の所有者に通知しておきます。
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

  บริษัทฯสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยัง
  (ก) บริษัทฯและหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง นิติบุคคลในต่างประเทศ
  (ข) ตัวแทน / ซัพพลายเออร์ หรือผู้รับเหมาบุคคลอื่นที่บริษัทฯมีข้อผูกพันในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ชี้แจงไว้ในนโยบายนี้ (ซึ่งรวมถึง ผู้ให้บริการ คลังสินค้า ผู้ให้บริการจัดส่ง ผู้ให้บริการขนส่ง ตัวแทนท่องเที่ยว องค์กรการเงิน ที่ปรึกษาธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย หน่วยงานการตลาด ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการระบบบัญชี ไอที และผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร) และ / หรือ
  (ค) ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาล (เช่น หากบริษัทฯมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย)

  บริษัทฯอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างจากประเทศไทย อันอาจทำให้เจ้าของข้อมูลไม่ได้รับสิทธิบางประเภทเหมือนที่ได้รับในประเทศไทย


6. 第三者に対する個人情報の開示

  当社は下記に該当して本人の個人情報を開示することができます。
  (A)外国の法人を含み、当社及び当社グループ内の事業体
  (B)当社が本書の目的に基づいて個人情報の収集・使用について義務を負っている代理人・サプライヤー又はその他の請負業者(それらは倉庫運送業者、宅配便・運送業者、旅行代理店、金融機関、ビジネスコンサルタント、法律事務所、マーケティングエージェンシー、モバイルネットワーク事業者、ソーシャルメディアサービスプロバイダー、IT・会計システムプロバイダーおよび通信 サービスプロバイダー)及び・又は
  (C)法律、規制、又は裁判所命令が定めた範囲以内(例:当社が法的義務を遵守するために 個人情報を開示する義務がある場合等)

  当社は本人の個人情報を日本やシンガポール等海外に開示または譲渡する恐れがあります。そして、その国々の個人情報保護基準がタイと異なっていますので、タイで付与されているある特定権利を受けられない可能性があります。
7. การเก็บรักษาข้อมูลและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของบริษัทฯ หรือในเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของบุคคล อื่น บริษัทฯจะควบคุมการเข้าถึงข้อมูล นี้ อย่างเคร่งครัดและจะตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงดังกล่าวเป็นบางโอกาส
  บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลไว้ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษา หรือตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีใดๆที่เป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของบุคคลอื่น ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯจะพิจารณาถึงปริมาณข้อมูล ลักษณะข้อมูล และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และพิจารณาว่าบริษัทฯจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาด้วย วิธีการอื่นใดได้หรือไม่ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง


7. 個人情報の保管及び保管期間

  当社又は他者のデータサーバーに安全に所有者の個人情報が保管されます。当社は情報への    アクセスを厳しく管理しながら、アクセス管理を随時見直します。
  当社は法律又は本書に定めた目的の範囲内で、個人情報を保管します。そして、他人の法律上の権利及び利益がある場合は、当社がその情報量、情報の性質、情報の極秘性及び同意を受けずに使用・開示からリスクを考慮することで、必要な個人情報の保管期間を決定します。そして、当社は個人情報を保管する目的及びその他の保管方法及び関係法の条件を判断します。
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง ข้อมูล การแก้ไข หรือลบข้อมูล ขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ คัดค้านการประมวลผลข้อมูล เพิกถอนความยินยอม หรือร้องขอให้มีการเคลื่อนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้จัดเก็บไว้นั้น คำขอใด ๆ สำหรับสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามซึ่งระบุไว้ใน ข้อ 9 "ข้อมูลติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูล” เมื่อบริษัทฯได้รับคำขอโดยการใช้สิทธิ์ดังกล่าวบริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดโดยไม่รอช้าและให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่สามตามที่ระบุชื่อไว้ หรือตอบคำร้องนั้นโดยไม่รอช้า หากเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมเพื่อประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะแก่ บริษัทฯ เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมตามกฎหมายกับบริษัทฯแล้ว


8. 個人情報源の所有者としての権利

個人情報の所有者は情報へのアクセス、修正または削除、収集の一時停止の要求、処理に対する異議の使用または配布、同意の撤回について権利を有します。当社が保存している個人情報の移動を要求することができます。 「9. 情報管理者の連絡先」に定めた個人データに対する権利のあらゆる要求は関係情報管理者に通知します。そして、当社がその要求を受けた場合、遅滞なく必要な調査を行い、個人情報の所有者又は指名された者に関わる個人情報を提供するか、遅滞なくその要求に返答します。個人情報の所有者は当社に情報処理同意をした場合、本人はいつでもこの同意を撤回することができます。 しかしながら、同意撤回は当社との法律的同意に受けた情報処理に影響を与えません。
9. ข้อมูลติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูล

  ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตาม ข้อ 8 " สิทธิของเจ้าของข้อมูล” หรือหากเจ้าของข้อมูลมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/แผนก ข้างใต้นี้

  บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน    : [ แผนกกฎหมาย ]
  หมายเลขโทรศัพท์       : [ 038-953000 ต่อ 1004 ]
  อีเมล            : [prasit-pr@sumitomorubber.co.th]

9. 情報管理者の連絡先

  個人情報源の所有者としての権利」に定めた個人情報の所有者の権利として行使する場合、または本方針に関わる不明な所があれば、下記のように情報管理者・情報管理部にお気軽に連絡を取りください。

  スミトモラバータイランド
  担当者・部門    : [ 法務部 ]
  電話番号      : [ 038-953000 内線 1004 ]
  メール       : [ prasit-pr@sumitomorubber.co.th ]