#
  • Sumitomo Rubber Thailand

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


1. บทนำและขอบเขต

  นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) ชี้แจงถึงวิธีการที่บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ” ) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ของบุคคลประเภทต่างๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และตัวแทนจำหน่าย (รวมถึง กรรมการบริษัทและบุคคลที่มาติดต่อ ) ผู้ใช้บริการต่างๆของบริษัทฯ และบุคคลใดๆ ที่ มาติดต่อกับบริษัทฯในระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019) (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามนโยบายนี้


  ในนโยบายนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา หรือที่เรียกว่าเจ้าของข้อมูล ("เจ้าของข้อมูล") ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิต


2. การได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง หรือจากแหล่งอื่น ๆ ต่อไปนี้:
  (ก) เจ้าของข้อมูลให้ข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่งมาในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของบริษัทฯ (แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีใหม่ แบบฟอร์มการลงทะเบียนซัพพลายเออร์ แบบฟอร์มการรับประกันผลิตภัณฑ์ ฯลฯ )
  (ข) ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้ในการตอบแบบสอบถามหรือแบบสำรวจ หรือการสนทนากับบริษัทฯทางโทรศัพท์ อีเมล และ / หรือการติดต่ออื่น ๆ และ / หรือ
  (ค) ข้อมูลจากงานจัดแสดง( Event) การตลาดต่างๆ
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บริษัทฯในนามของบุคคลอื่น เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลที่จะต้องยืนยันว่าพวกเขาเหล่านั้นยินยอมให้ใช้ข้อมูลหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาตาม หนังสือยินยอมนี้ และเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะรับหนังสือแจ้งเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของพวกเขา


3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

  บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเท่านั้น และภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เมื่อได้รับข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯสามารถจัดเก็บ ได้แก่

ลำดับ
ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
(1)
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และตัวแทนจำหน่ายของบริษัท (รวมถึง กรรมการบริษัทฯ และ ผู้ที่มาติดต่อ) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท เลขบัตรประชาชน เลขบัญชีธนาคาร หนังสือเดินทาง ฯลฯ
(2)
ผู้ใช้ปลายทาง (ผู้ซื้อ) ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล การซักถามข้อมูล
(3)
บุคคลอื่นๆ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ


4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลประเภทต่อไปนี้ จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

ลำดับ
ประเภทของเจ้าของข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
(1)
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
(รวมถึง กรรมการบริษัท และ ผู้ที่มาติดต่อ)
(ก) การติดต่อ
(ข) การลงทะเบียนซัพพลายเออร์ ใบเสนอราคา การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง
(ค) รายการทางบัญชี
(ง) การจัดเก็บ การบรรจุ และการจัดส่งี
(จ) การตอบข้อซักถาม และข้อเรียกร้องี
(ฉ) กิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมการวิจัย
(ช) การจัดการผู้เยี่ยมชมี
(ซ) การทำงานร่วมกันและสัญญา
(ฌ) สัญญาและการดำเนินคดีี
(ญ) การตรวจสอบวิดีโอี
(2)
ผู้ใช้ปลายทาง (ผู้ซื้อ) (ก) การตอบข้อซักถาม และข้อเรียกร้อง
(ฉ) การรับประกันผลิตภัณฑ์
(3)
บุคคลอื่นๆ (ก) เพื่อติดต่อ และตอบบุคคลดังกล่าว
(ข) เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติ


5. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมาย

  ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกนำมาเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์ตาม พรบ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ ซึ่งบริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อเป็นกรณีดังนี้
   (ก) การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่จะไปลบล้างสิทธิและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล
  (ข) การปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่การทำสัญญา
  (ค) การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดไว้กับบริษัทฯ
  (ง) การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  (จ) การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือในการใช้อำนาจอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ
  (ฉ) การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารข้อมูลประวัติ เอกสารสำคัญ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติ ซึ่งมีมาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล และ / หรือ
  (ช) การประมวลผลโดยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อนหรือในเวลาที่จัดเก็บข้อมูล บริษัทฯจะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่จะต้อง จัดเก็บเพื่อการประมวลผล สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม ผลที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูลในบริบทของการตัดสินใจและการจัดทำข้อมูลประวัติของแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ และการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม

  ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็น ข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมาก เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ และข้อมูลใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อนนี้ เป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้ เว้นแต่บริษัทฯได้รับความยินยอมแล้ว หรือในกรณีที่บริษัทฯได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนล่วงหน้าก่อนแล้ว


6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

  บริษัทฯสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยัง
  (ก) บริษัทฯและหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง นิติบุคคลในต่างประเทศ
  (ข) ตัวแทน / ซัพพลายเออร์ หรือผู้รับเหมาบุคคลอื่นที่บริษัทฯมีข้อผูกพันในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ชี้แจงไว้ในนโยบายนี้ (ซึ่งรวมถึง ผู้ให้บริการ คลังสินค้า ผู้ให้บริการจัดส่ง ผู้ให้บริการขนส่ง ตัวแทนท่องเที่ยว องค์กรการเงิน ที่ปรึกษาธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย หน่วยงานการตลาด ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการระบบบัญชี ไอที และผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร) และ / หรือ
  (ค) ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาล (เช่น หากบริษัทฯมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย)

  บริษัทฯอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างจากประเทศไทย อันอาจทำให้เจ้าของข้อมูลไม่ได้รับสิทธิบางประเภทเหมือนที่ได้รับในประเทศไทย


7. การเก็บรักษาข้อมูลและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของบริษัทฯ หรือในเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของบุคคลอืน บริษัทฯจะควบคุมการเข้าถึงข้อมูลนี้ อย่างเคร่งครัดและจะตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงดังกล่าวเป็นบางโอกาส

  บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลไว้ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษา หรือตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีใดๆที่เป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของบุคคลอื่น ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯจะพิจารณาถึงปริมาณข้อมูล ลักษณะข้อมูล และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และพิจารณาว่าบริษัทฯจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาด้วย วิธีการอื่นใดได้หรือไม่ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง


8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง ข้อมูล การแก้ไข หรือลบข้อมูล ขอให้ระงับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเผยแพร่ คัดค้านการประมวลผลข้อมูล เพิกถอนความยินยอม หรือร้องขอให้มีการเคลื่อนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้จัดเก็บไว้นั้น คำขอใด ๆ สำหรับสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามซึ่งระบุไว้ใน ข้อ 9 "ข้อมูลติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูล” เมื่อบริษัทฯได้รับคำขอโดยการใช้สิทธิ์ดังกล่าวบริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดโดยไม่รอช้าและให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่สามตามที่ระบุชื่อไว้ หรือตอบคำร้องนั้นโดยไม่รอช้า หากเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมเพื่อประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะแก่ บริษัทฯ เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมตามกฎหมายกับบริษัทฯแล้ว


9. ข้อมูลติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูล

  ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตาม ข้อ 8 " สิทธิของเจ้าของข้อมูล” หรือหากเจ้าของข้อมูลมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/แผนก ข้างใต้นี้

  บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน    : [ สายงานกฎหมาย ]
  หมายเลขโทรศัพท์       : [ 038-953-000 ต่อ 1004 ]
  อีเมลล์           : [prasit-pr@sumitomorubber.co.th]